Posted in Պատմություն 11, Քաղաքագիտություն 11, Իրավունք 11

Ուսումնական պլանի վերլուծություն

Ուսպլան

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական պլանի վերլուծություն”
Advertisement
Posted in Իրավունք 11

Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 23

1. Ընտանիքը հանդիսանում է հասարակության բնական ու հիմնական բջիջը և ունի հասարակության ու պետության կողմից պաշտպանվելու իրավունք:

2. Ամուսնության տարիքի հասած տղամարդկանց և կանանց համար ճանաչվում է ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու իրավունքը:

3. Ոչ մի ամուսնություն չի կարող կայանալ առանց ամուսնացողների ազատ ու լիակատար համաձայնության:

Շարունակել կարդալ “Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները”
Posted in Իրավունք 11

Աշխատանքային օրենսդրությունը և դրանով կարգավորվող հարաբերությունները

 • Որն է պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքը
  Պարտադիր կամ հարկադիր է համարվում որևէ պատժի սպառնալիքի տակ անձից պահանջվող և (կամ) անձի կողմից կատարվող ցանկացած աշխատանք, որի համար այդ անձը կամավոր չի հայտնել իր համաձայնությունը:
 • Աշխատանքային պայմանագրի կնքման նախադրյալները
  Գործատուն իրավունք ունի ինքնուրույն, ուղղակիորեն համալրելու թափուր կամ նոր ստեղծված աշխատատեղերը` կնքելով սույն օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքային պայմանագրեր:
 • Աշխատանքային փորձաշրջան որ դեպքում է սահմանվում
  Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան: Այն կարող է սահմանվել գործատուի ցանկությամբ` նախատեսված աշխատանքին աշխատողի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով, կամ աշխատանքի ընդունվողի ցանկությամբ` առաջարկվող աշխատանքին իր համապատասխանությունը որոշելու համար: Փորձաշրջանի մասին պայմանները պետք է սահմանվեն աշխատանքային պայմանագրով: 
Շարունակել կարդալ “Աշխատանքային օրենսդրությունը և դրանով կարգավորվող հարաբերությունները”
Posted in Իրավունք 11

Իրավաբանական անձ հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները

 • Սահմանել հասարակական կազմակերպություն հասկացությունը
  Ըստ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքի՝ հասարակական կազմակերպությունը «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և (կամ) իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ»:
 • Սահմանել պետական կազմակերպություն հասկացությունը
  Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որն ստեղծվում է միայն մշակույթի, առողջապահության, սոցիալական, սպորտի, կրթության, գիտության, բնապահպանական և ոչ առևտրային այլ բնագավառներում գործունեություն իրականացնելու նպատակով:(Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք):
 • Արդյոք անհատ ձեռնարկատերը իրավաբանական անձ է
  Նախ սահմանենք թե ով է անհատ ձեռնարկատերը.
  Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն է:
  Իսկ Իրավաբանականանձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։
  Համեմատելով երկու տերմինների բացատրությունը կարող ենք եզրահանգել որ անհատ ձեռներեցը և իրավաբանական անձը չեն նույնանում,դրանք տարբեր են միմյանցից:Սակայն միանշանակ անհատ ձեռներեցը կարող է կազմավորել իրավաբանական անձ:
 • Արդյոք Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կառույց է
  Այո, ՍՊԸ-ն ինքնին իրավաբանական անձ է: Այսպես, իրավաբանական անձինք լինում են առևտրային և ոչ առևտրային, իսկ առևտրային կազմակերպությունները կարող են ներկայանալ 1)ՍՊԸ-ի, 2) Բաժնետիրական ընկերության (բաց կամ փակ) 3) Լիարժեք պատասխանատվությամբ ընկերության և 4) Կոպերատիվների տեսքով:
Posted in Իրավունք 11

Մանկավարժական աշխատողներ

 1. Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժական անձ ուսուցի՞չ է։
  Յուրաքանչյուրն էլ կարող է ունենալ մանկավարժի կոչում, սակայն ոչ բոլորն են լիարժեք համապատասխանում պահանջներին, ցուցաբերում ճիշտ մոտեցում աշակերտների հանդեպ։
 2. Ուսումնական հաստատությունում ովքե՞ր են մանկավարժական աշխատողները։
  Մանկավարժական աշխատողներ են համարվում բոլոր նրանք, ովքեր ունեն մանկավարժական կրթություն և կապի մեջ են գտնվում աշակերտների հետ (ուսուցիչ, տնօրեն, փոխտնրնօրեն, դասղեկ և այլն)։
 3. Յուրաքանչյուր մանկավարժական անձ ուսուցի՞չ է։
  Կախված է նրանց կրթությունից։ Օրինակ տնօրենը եթե չունի մանկավարժական նրթություն և չի զբաղվում դասավանդմամբ, ապա նա չի համարվում ուսուցիչ։
Posted in Իրավունք 11

Կրոնը սահմանադրության մեջ

Սահմանադրություն

Հոդված 17.Պետությունը և կրոնական կազմակերպությունները

1. Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը:

2. Կրոնական կազմակերպություններն անջատ են պետությունից:

Հոդված 18.Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցին

1. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում:

2. Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով:

Շարունակել կարդալ “Կրոնը սահմանադրության մեջ”
Posted in Իրավունք 11

Մանկավարժական աշխատողի իրավունքները և պարտականությունները

Առաջադրանք

 • Սկզբում ինքնուրույն, առանց օգտվելու որևէ գրականությունից, պատասխանում է հարցին։ Հետո իր գրածը համեմատում է օրենքի 27-րդ հոդվածի հետ։
 • Շեղատառով նշում է այն կետերը, որոնք իր գրածում կան, բայց օրենքում չկան։ Բոլդով լրացնում է այն կետերը, որոնք ավելացրել է օրենքից։ Աշխատանքը տեղադրում է իր բլոգում։
 • Շեղատառով նշած կետերից ընտրում է երկուսը և հիմնավորում, թե ինչու այդ կետերը պետք է լինեին։
Մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի
 1. Մասնակցել մանկավարժական խնդիրներին վերաբերող հանդիպումներին/ժողովներին։
 2. Օգնության կամ կարիքի դեպքում դիմել ղեկավարին։
 3. Համագործակցելու մյուս աշխատակիցների հետ։
 4. Մանակցել վերապատրաստումների/դասընթացների։
 5. Առաջարկելու իր կրթական մեթոդները։
 6. Անհրաժշտության դեպքում աշակերտների հետ նախատեսվածից շատ աշխատելու։
 7. ԿԱրիքի դեպքում աշխատավայրը ժամանակից շուտ լքելու։
Շարունակել կարդալ “Մանկավարժական աշխատողի իրավունքները և պարտականությունները”
Posted in Իրավունք 11

Գնահատում

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը

Գործնական աշխատանք․ հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին․

 • ե՞րբ եք գնահատվում
  Գնահատումը կարելի է համարել մեր առօրյա կյանքի մի մասը, որովհետև ամեն օր մենք և՛ գնահատում ենք, և՛ գնահատվում։ Հիմնականում գնահատվում ենք, երբ անում ենք ինչ-որ բան, օգնում կամ որևէ ծառայություն ենք մատուցում։ 
 • ո՞վ է գնահատում
  Գնահատում են բոլորը՝ անկախ տարիքից։ Յուրաքանչյուր ոք զգում է որևէ վերաբերմունք ինչ-որ մի բանի նկատմամբ, որն արտահայտում է գնահատելով։
 • ի՞նչն են գնահատում
  Գնահատում են ամեն դրական և բացասական բան. վերաբերմունքը, աշխատանքը, արտաքինը, խնամքը, կարողությունները և այլ շատ ու շատ բաներ, որոնք կազմում են մեր առօրյա կյանքի մի մասը։
 • ինչպե՞ս են գնահատում
  Գնահատումը ցույց տալու համար կան բազմաթիվ եղանակներ. խոսքով, հետպատասխան վերաբերմունքով, ինչպես նաև նվերներով, իսկ արդեն դպրոցներում գնահատանիշներով։
Շարունակել կարդալ “Գնահատում”