Posted in Անգլերեն 9, Առցանց ուսուցում 9

Homework. 30.10.20

A.

B.

Do you dream of scoring the wining goal in a football match, or beating a top tennis player? Sport trains most young people, and it’s a great way to stay healthy and have fun at the same time. That’s why the local council has decided to help young people who want to organise their own sports club. We know it’s a big challenge, and that’s why we’ll give you the money you need to get started. We’ll help you find a place to train and give you money to find good players in your area. Contact the Town Hall for details.

C.

1. I really like playing board games like Monopoly and Cluedo.
2.Roy was the best player,so he wasn’t surprised when he became captain of the team.
3.Lots of people get pleasure from just watching sport from their armchairs.
4.I thought the music at the concert we went to last night was great.
5. Everyone in my family supports the same team.
6. I find classical music really boring , and I prefer pop.

D.

1. You should take up a sport and then you would get more exercise.
2. I’m trying to work! Could you please turn the music down?
3. Just ask and im sure the other children will let you join in.
4. The referee sent Davit off for arguing with him.
5. This is my favorite song! Turn it up!
6. A mobile phone rang, but the musician just carried on playing.
7. We can’t afford to eat out very often.
8. I’ve decided to become vegetarian and give up meat.

E.

1. We were waiting outside the stadium for a long time before they finally let us in.
2. I’ve got that concert on DVD – it’s fantastic!
3. I ran all the way home and I was just in time for my favorite programme.
4. Everyone clapped when the singer came on stage.
5. At the cinema, Mum sat on the right, Dad sat on the left and I sat in the middle.
6. Ed doesn’t want to become a professional footballer.He just does it for fun.

F.

1. What’s the name of that song you were singing earlier?
2. I started to learn the piano ,but I don’t think I’ve got so much musical talent,to be honest.
3. My dad used to be really fit and was on his college athletics team.
4. When you were young, did you ever play in the street with other local children .
5. Alan is studying to be an actor, but I don’t think he’s enjoying it.
6. They have a wonderful collection of old toys at the museum in town.
7. My grandad loves to sail and we often go out on his boat.
8. You have to practice a lote if you want to work as a musician.

G.

Why are kittens such playful animals? They love chasing a ball or a piece of wool, and they always play in a very athletic way. But why? All of kitten’s actions when playing are, in fact, important for the future. It might look like entertaining, but the kitten is practicing it’s hunting skills. That heroic jump onto a toy teaches the kitten a lot. Think about your own childhood and you’ll see that learnt a lot througn play.

H.

Diana: Hello, is that Jenny ? I’m bored with watching TV and I felt like a chat.
Jenny: Hi Diana. Well, I’m reading a book by a Russian writer. It’s about how to become a great actor.
Diana: Really? Oh, I’m really interested in acting. Tell me about it.
Jenny: He says it takes a long time to get good at acting. To become popular with the public, you need to really understand people.
Diana: That sound just like me! Tell me more. What else does he say?

I.

1. I’m completely crazy about skateboarding! I love it!
2. In my free time I listen to music on CD or on the radio.
3. Elsa isn’t very keen on this group, but they’re one of my favorites.
4. Next week we’ve got a game against a team from Hungary.
5. Is that Kylie? Oh,im a really big fan of hers.
6. I was really scared when I took part in the singing competition last year


Posted in Առցանց ուսուցում 9, Իսպաներեն 9

Tareas 9(7), 1, 4, 5(8)

9. Contesta las preguntas.

1. ¿Quién tiene ocho años?
Juan tiene ocho años.
2. ¿Quién es sevillano?
Daniel es sevillano.
3. ¿Quién es buen estudiante?
  Juan es buen estudiante.
4. ¿Cuantos años tiene Beatriz?
Beatrice tiene 13 años.
5. ¿Cuantos años tiene Daniel?
  Daniel tiene 12 años.

1. Completa las frases con la forma correspondiente del verbo ser.

1. La mesa es verde.
2. Yo soy la profesora.
3. Tú eres el alumno.
4. Marisa es tu compañera.
5. El bolígrafo es rojo.

4. Forma el femenino de las siguientes palabras.

1. El alumno – la alumna
2. El león – la leóna
3. El hijo – la hija
4. El doctor – la doctora
5. El compañero – la compañera
6. El hermano – la hermana
7. El camarero – la camarera
8. El mano – la mona

5. Ordena las siguientes frases.

1. La pizarra es negro.
2. El gato es blanco.
3. Yo soy la directora.
4. Eres la  compañera de Pedro.
5. La ventana es grande.
6. Soy la hermana de Pedro.
7. Eres el capitán del equipo.
8. La casa es de Juan.


Posted in Հասարակագիտություն 9, Առցանց ուսուցում 9

ՄԱԿ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ

ՄԱԿ (Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն)

ՄԱԿ-ը միջկառավարական կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է պահպանել միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, ազգերի միջև զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները և հասնել միջազգային համագործակցության: ՄԱԿ-ին ներկայումս անդամակցում են 193 պետություն: ՄԱԿ-ի պաշտոնական լեզուներն են՝ անգլերենը, ֆրանսերենը, չինարենը, իսպաներենը, ռուսերենը և արաբերենը:
ՄԱԿ-ի հիմնական մարմիններն են՝

  • ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱՆ,
  • ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ,
  • ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ,
  • ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ,
  • ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ,
  • ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

1992 թվականի մարտի 2-ին, դառնալով ՄԱԿ-ի անդամ և ընդունելով համամարդկային արժեքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հաստատման սկզբունքները` որպես պետական գաղափարախոսության անբաժանելի մաս, Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է այս համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում ծավալվող աշխատանքներին և համագործակցում կազմակերպության բազմաթիվ կառույցների հետ:

ՅՈՒՆԻՍԵՖ (UNICEFUnited Nations Children’s Fund)

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գործունեության նպատակն է, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխա ունենա կյանքի լավագույն սկիզբ և կարողանա հաղթահարել աղքատության, բռնության, հիվանդությունների և խտրականության հետևանքով առաջացած խոչընդոտները: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը աշխատում է ավելի քան 190 երկրների հետ: Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գործում է սկսած 1994 թվականից: Արդեն 25 տարի է ինչ աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը՝ մշակել և իրագործել բարեփոխումներ՝ ուղղված Հայաստանի երեխաների իրավունքների իրականացմանը խոչընդոտող բացերի վերացմանը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ամենակարիքավոր և խոցելի երեխաներին:

Posted in Ռուսերեն 9, Առցանց ուսուցում 9

26-30 октября (урок 1)

Упражнение 20. Выполните упражнение по образцу, заменяя активные конструкции пассивными.

1. На вечере студентам показали интересный фильм.
На вечере студентам был показан интересный фильм.

2. В последние годы в Белгороде построили много новых зданий.
В последние годы в Белгороде был построенօ много новых зданий.

3. Последнее письмо мой друг написал в конце марта.
Последнее письмо у моего друга было написано в конце марта.

4. Это письмо я получил в середине мая.
Это письмо я буду получать в середине мая.

5. Для университетской газеты наши студенты написали несколько статей.
Для университетской газеты нашей студенты будут написать несколько статей.

6. В этом году в нашем городе откроют еще один кинотеатр.
В этом году в нашем городе было открыто еще один кинотеатр.

7. В будущем году здесь построят спортивный комплекс.
В будущем году здесь будет построен спортивный комплекс.

8. В следующем номере журнала напечатают мои стихи.
В следующем номере журнала будет напечатан мои стихи.

Упражнение 23. Измените содержание данных предложений таким образом, чтобы они выражали не процесс действия, а его результат. Используйте форму краткого страдательного причастия.

1. Во время космического полета решаются важные задачи.
Во время космического полета решится важные задачи.

2. Конструкторами разрабатываются новые модели самолетов.
Конструкторами разрабатывали новые модели самолетов.

3. Учеными проводится экспериментальная работа.
Учеными проводили экспериментальная работа.

4. В Тюмени ведутся новые исследования.
В Тюмени ведет новые исследования.

5. В России изучаются вопросы использования солнечной энергии.
В России изучали вопросы использования солнечной энергии.

6. В журнале «Наука и жизнь» публикуются статьи академика Б.П. Морозова.
В журнале «Наука и жизнь» публиковали статьи академика Б.П. Морозова.

7. По радио исполняется произведение известного композитора.
По радио исполняли произведение известного композитора.

Posted in Անգլերեն 9, Առցանց ուսուցում 9

Homework. 27.10.20

Workbook

1 Use the words in brackets and any other necessary words to complete the sentences.

1 The Oscars are the most important award ceremony in the film industry.
2 The host wasn’t the funniest the guy who did it last year.
3 The ceremony was a lot as longer.
4 The best actor’s speech was the worst I can remember.
5 However, I think the actors were dressed more beautiful than usual.
6 Apparently one actress was wearing the most expensive dress in the world.

2 Rewrite the sentences so that they mean the same thing.

1 It’s hotter today than it was yesterday.
Yesterday wasn’t hotter than it is today.
2 I’ve never seen a more boring film in my life.
That was the most boring film in my life.
3 She’s the kindest person I know.
I don’t anyone as as kind person as you are.
4 I used to remember things more easily when I was younger.
I don’t remember things more easily than I was younger.
5 Martin and Steve play tennis equally as well.
Steve plays tennis equally as well than Martin.
6 It’s the most expensive car in the world.
There isn’t a car as expensive than it’s in the world.

1 Put the dialogue in order. Listen and check.

BRIAN: I’ve been feeling really sick recently.
VICKY: Oh dear. What’s wrong?
BRIAN: I’m not sure. Every day I wake up more tired than the day before.
VICKY: Sick and tired. You should see a doctor.
BRIAN: I’m going to. I’ve made an appointment.
VICKY: Well hopefully he’ll be able to help you get better.
BRIAN: The problem is it’s for next Thursday. They didn’t have one any earlier.
VICKY: What! That’s a week from now.
BRIAN: I know. I’m not sure I can wait that long.
VICKY: You’d better call them and tell them it’s an emergency.

1 Rearrange the letters to make four sequencing words.

1 rafte – after
2 hent – then
3 yanllif – finally
4 ta rifts – at first

2 Use the words in Exercise 1 to complete the story.

1. At first we thought we’d never get out. The door just wouldn’t open.
2. After five minutes of kicking the door,
we were exhausted.
3. Finally Dad found the key in his pocket.
4. Then we got the door open.

1 Report the conversation.

1. Sue asked Jill what was the matter.
2. Jill said that, he couldn’t find his key.
3. Sue told Jill, that he checked inside his pocket.
4. Jill said, that he already done that.
5. Sue asked Jill, if he checked the door.
6. Jill asked Sue, why she want from his to did that.
7. Sue said, that here he always left them.

Student’s book

1 Read the blog entry. Mark the sentences T (true) or F (false).

1 The writer likes awards ceremonies. F (false)
2 Gravity won Best Film at the 2014 Oscars. F (false)
3 The writer thinks the visual effects in Gravity are the best he’s ever seen. T (true)
4 Dave thinks the writer is very intelligent. F (false)

2 Work in pairs. Discuss these questions.

1 What other awards ceremonies do you know of?
Melon Music Awards, Grammy, Golden Globe Awards.
2 Do you like awards ceremonies? Why (not)?
Yes, I like it. It’ is very interesting.
3 Do you think it’s fair to compare different movies, actors, music, etc. and choose one as the best?
Yes, I think it’s fair.

1 Complete the sentences with the correct form of the adjectives and adverbs. Add any other necessary words.

1. The weather tomorrow won’t be as cold as today.
2. This is the best pizza I’ve ever eaten.
3. Do you think this is more difficult than the other test?
4. This book’s OK, but it isn’t the most interesting one I’ve ever read.
5. She learns things more easily than I do.
6. I’m not very good at tennis, but I’m not bad as Janice!
7. Hurry up! Can’t you walk more quickly than that?
8. Do you speak as loudly your sister?

2 Work in pairs or small groups. Discuss these statements. Do you agree or disagree with them? Why?

1 The best things in life are free. agree
2 If something is more expensive, it’s always better. disagree
3 It’s more important to work hard than to play hard. disagree
4 Exercise isn’t as important as good sleep. agree

3 Choose two things or people from one of these categories. Write a paragraph comparing them.

sports that you like | actors that you like | towns or cities that you know | school subjects |books that you have read

actors that you like

Ian Somerhalder

Ian Somerhalder. Dem Eyes.. | Ian somerhalder, People, Gorgeous men

Ian Joseph Somerhalder is an American actor, model, activist and director. He is known for playing Boone Carlyle in the TV drama Lost, Damon Salvatore in The CW’s supernatural drama The Vampire Diaries and Dr. Luther Swann in Netflix’s sci-fi horror series V Wars.

Joseph Morgan

Joseph Morgan To Star In Fox Drama Pilot Based On 'Gone Baby Gone' Book –  Deadline

Joseph Morgan is a British actor and director. He is best known for his role as Niklaus “Klaus” Mikaelson on The CW’s The Vampire Diaries and its spin-off The Originals.

Compare

Both actors perform their roles very good. They were both shooted on and they became the most popular characters.

The Vampire Diaries Joseph Morgan Smirking with Ian Somerhalder 8 x 10 inch  Photo at Amazon's Entertainment Collectibles Store